Biện pháp tổ chức môi trường hoạt động nhằm giúp trẻ 5-6 tuổi khám phá môi trường xung quanh