Xác định hàm lượng Amoni trong các mẫu nước giếng tại xã Tam Phú, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam bằng phương pháp trắc quang